Obecnie organizacją ruchu kibicowskiego na Arce zajmuje się powołane uchwałą z dnia 31 stycznia 2007 roku, a oficjalnie zarejestrowane w dniu 29 sierpnia 2008 roku, "Stowarzyszenie Kibiców Gdyńskiej Arki".

Działając w oparciu o przyjęty statut Stowarzyszenie Kibiców Gdyńskiej Arki, prócz codziennej organizacji ruchu kibicowskiego, dba przed wszystkim o pozytywny wizerunek kibiców i klubu poprzez liczne akcje promocyjne i charytatywne. Warto w tym miejscu wspomnieć o cieszącej się olbrzymią popularnością corocznej akcji społeczności kibiców Arki „Żółto-niebieski Mikołaj", o której można przeczytać w osobnym artykule.

Ponadto Stowarzyszenie zajmuje się propagowaniem bezpiecznego uczestnictwa w meczach piłki nożnej, głównie wśród dzieci i młodzieży, jako alternatywnej formy spędzania wolnego czasu. Tylko w ostatnich latach zorganizowaliśmy lub pomogliśmy w organizacji kilkudziesięciu turniejów dla dzieci i kibiców m.in.: „Kolejne pokolenie” w Tczewie; „Śledzik Cup”; Międzynarodowy Turniej Kibiców na plaży, coroczny halowy i letni turniej dla dzielnic Gdyni „Arkowiec Cup”, turnieje dla kibiców z FC w Człuchowie, Kościerzynie, turniej pływacki na gdyńskim Witominie, mistrzostwa K1 kibiców Arki "Arkowiec Fight Cup"

Nie można zapominać także o działalności kibiców na rzecz integracji osób niepełnosprawnych. Od kilku lat podczas Dnia Dziecka odwiedzamy Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Gdyni.  Ponadto dwukrotnie zorganizowaliśmy zbiórki pieniędzy na specjalistyczny wózek dla Miłosza. Na pomoc 9-letniemu Maćkowi, który opiekuje się ciężko chorymi rodzicami zebraliśmy prawie 10 tysięcy. Ufundowaliśmy mu za to wczasy i rehabilitacje dla rodziców, wyremontowaliśmy mu pokój i spełniliśmy jego marzenia, zabierając go na otwarcie nowego stadionu i kolejne mecze Arki. Przekazaliśmy także środki na powypadkową rehabilitację Damiana z Władysławowa, na leczenie "Mańka" oraz "Grabarza" i wielu innych osób.

W 2011 r. rozdaliśmy ponad 8 tys. sztuk odblasków dla dzieci klas I-III w ramach akcji „Bezpieczne szkoły dzięki kibicom Arki”. Przy współpracy z klubem oraz dzięki projektowi "Kibice Razem" regularnie od 2011 roku roku we wszystkich pierwszych klasach szkół podstawowych w Gdyni za zebrane podczas zbiórki pieniądze rozdajemy tysiąc kompletów wyprawek szkolnych.

Co roku kibice Arki kupują karmę, zbierają koce, poduszki, wykładziny, kojce itp. rzeczy, które zanosimy do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gdyni, by pomóc im przetrwać mroźną zimę. Działamy wspólnie przeciw białaczce, rozgrywamy mecze w akcji „Arka dla WOŚP", prowadzimy na stadionie wydzielony sektor dla najmłodszych "Śledziki", zorganizowaliśmy także warsztaty prawne dla kibiców oraz warsztaty z kursu pierwszej pomocy. Ponadto, mając na celu promocję piłki nożnej, SKGA pomaga finansowo i logistycznie w barwnych oprawach podczas meczów, wspiera dojazdy kibiców na mecze piłkarskie w Gdyni i zajmuje się organizacją wyjazdów na mecze rozgrywane poza naszym miastem.

Kibice Arki pamiętają także o wielu ważnych datach w dziejach naszego miasta i narodu od wielu lat uczestnicząc między innymi w gdyńskim Marszu Niepodległości oraz czcząc pamięć Żołnierzy Wyklętych i ofiar Grudnia '70. Nie zapominamy także o zmarłych kibicach, działaczach i piłkarzach Arki.

Stowarzyszenie Kibiców Gdyńskiej Arki wyraża opinie w sprawach istotnych dla każdego kibica. Przedstawiciele Stowarzyszenia współpracują z władzami klubu oraz organami administracji rządowej i samorządowej. Regularnie odbywają się spotkania SKGA z władzami miasta Gdyni, GOSiR oraz klubu, na których omawiane były m.in. kwestie budowy nowego stadionu piłkarskiego. Między innymi dzięki wielu działowniom kibiców Arki możemy cieszyć się z powstania tego obiektu.

Dzięki inicjatywie SKGA co roku na legendarnej "Górce" przy Ejsmonda odbywa się "Spotkanie Międzypokoleniowe" kibiców Arki. W 2014 roku, z okazji 85-lecia naszego klubu, "w hołdzie żółto-niebieskim pokoleniom, które tworzyły magię tego miejsca" odsłoniliśmy pamiątkowy pomnik, a trybuna dawnego stadionu przy ul. Ejsmonda została oficjalnie uznana za obiekt historyczny i w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego objęta ochroną konserwatorską przez Miejskiego Konserwatora Zabytków.
 


 

Uruchomiony został specjalny adres mailowy skga@arkowcy.pl, pod który każdy kibic może zgłaszać swoje pomysły, propozycje różnych akcji i działań, spraw do załatwienia, czy zaoferować swoją pomoc!
Zapraszamy także na oficjalny profil Stowarzyszenia oraz do naszej nowej siedziby w centrum Gdyni przy ul. Śląskiej 34. Biuro otwarte jest od poniedziałku do piątku 10.00-16.00.

Ponadto SKGA realizuje projekt Kibice Razem Arka Gdynia, o którym więcej możecie przeczytać na stronie oraz oficjalnym profilu projektu. SKGA jest także aktywnym uczestnikiem działań Ogólnopolskiego Związku Stowarzyszeń Kibiców.

Przy okazji zachęcamy wszystkich chętnych do wstąpienia w szeregi SKGA, aby swoimi pomysłami i siłami wsparli działania naszego Stowarzyszenia.
 


 

Stowarzyszenie Kibiców Gdyńskiej Arki

ul. Śląska 34, 81-538 Gdynia

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 - 16.00

nr KRS 0000312535, NIP 5862253807, REGON 220714025

Bank Zachodni WBK S.A. 71 1090 1102 0000 0001 1420 6625


 


 

STATUT STOWARZYSZENIA KIBICÓW GDYŃSKIEJ ARKI

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Kibiców Gdyńskiej Arki w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu:
a) Rozwijanie i propagowanie idei czynnego kibicowania, inicjatyw, postaw i działań sprzyjających integracji sympatyków sportowego klubu „Arka Gdynia”.
b) Wytwarzanie atmosfery zaufania i szacunku do klubu, jego sympatyków oraz upowszechniania jej w Polsce i za granicą.
c) Poprawę bezpieczeństwa na zawodach sportowych i przyczynianie się do poprawy atmosfery na trybunach.
d) Wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania.

3. Siedzibą stowarzyszenia jest Gdynia.

4. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.

5. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

6. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.

7. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

8. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

9. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA


1. Celem Stowarzyszenia jest:
- promocja meczów piłki nożnej.
- podnoszenie poziomu kultury życia kibicowskiego na stadionie Arki Gdynia
- propagowanie bezpiecznego uczestnictwa w meczach klubu Arka Gdynia wśród młodzieży szkolnej.
- działanie mające na celu wpływ na politykę informacyjną klubu Arka Gdynia
- konsultacje oraz porady marketingowe z władzami klubu Arka Gdynia
- tworzenie i nadzór nad projektami lojalnościowymi dla wszystkich członków Stowarzyszenia, połączona z użyczeniem wizerunku piłkarzy zespołu.
- zwiększanie zainteresowania piłką nożną wśród dzieci i młodzieży
- promowanie współpracy klubów piłkarskich z organami administracji rządowej i samorządowej.
- promocja piłki nożnej jako alternatywnej formy spędzania czasu wolnego wśród dzieci i młodzieży.
- dbanie o zabezpieczenie interesu kibicowskiego.
- organizacja ruchu kibicowskiego.
- zwiększanie bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich podczas wszystkich działań sportowych.
- działalność na rzecz integracji osób niepełnosprawnych.
- przeciwdziałanie wszelkim patologom społecznym, w szczególności zjawisku narkomanii, alkoholizmu wśród nieletnich.
- utrzymanie i rozwój wysokiego poziomu sportowego zespołów piłkarskich.
- zapewnienie środków finansowych na działalność Stowarzyszenia.
- działalność handlowa.
-komercyjna działalność internetowa.
- działalność gospodarcza nie podlegająca koncesjom.

2. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
- wyrażanie opinii w sprawach publicznych istotnych dla jego członków;
- działalność na rzecz rozwoju przyjaznych człowiekowi nowych technik, w tym Internetu;
- działalność w zakresie organizacji czasu wolnego, sportu, turystyki i rekreacji;
- organizowanie poparcia innych osób i podmiotów dla działalności Stowarzyszenia;
- współpraca z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach działania;
- organizacja imprez dla osób niepełnosprawnych, pomoc w organizacji wyjazdów na mecze piłki nożnej;
- prowadzenie działalności informacyjnej promującej zdrowy styl życia, w szczególności przeciwdziałającej narkomanii, alkoholizmowi i innym negatywnym zjawiskom społecznym;
- gromadzenie środków finansowych na realizacje celów statutowych Stowarzyszenia;
- prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej i wydawniczej;
- prowadzenie działalności gospodarczej, z której dochód przeznaczany będzie na cele
statutowe Stowarzyszenia;
- tworzenie fundacji i funduszy celowych;
- udzielanie członkom Stowarzyszenia pomocy prawnej;
- rozwijanie kontaktów międzynarodowych i współpracę z organizacjami zagranicznymi;
- inne działania zgodne z celami Stowarzyszenia, inspirowane przez jego członków.


ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI


1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenie posiada członków:
a) zwyczajnych
b) wspierających
c) honorowych

3. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
a) złoży deklarację członkowską na piśmie
b) przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia

4. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

5. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

6. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.

7. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

8. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.

9. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia
b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia
c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie
d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia

10. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów
b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia

11. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

12. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

13. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

14. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu
b) wykluczenia przez Zarząd:
· z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia
· z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
· na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu
d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne

15. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.


ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA


1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie Członków
b) Zarząd
c) Komisja Rewizyjna.


2. Kadencja władz.
a) Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.
b) Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kadencje.

3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowani, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

4. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

5. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

6. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na dwa lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

7. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

8. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.

9. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia
b) uchwalania zmian statutu
c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia
d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej
e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej
f) uchwalanie budżetu
g) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia
h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego
i) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia
j) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze
k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu
l) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku
m) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia

10. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.

11. Zarząd składa się z 5 osób w tym prezesa oraz dwóch wiceprezesów. Prezesa i wiceprezesów wybiera Zarząd spośród swoich członków.

12. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

13. Do kompetencji Zarządu należą:
a) realizacja celów Stowarzyszenia
b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków
c) sporządzanie planów pracy i budżetu
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia
e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia
f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz
g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków
h) przyjmowanie i skreślanie członków.

14. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

15. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.

16. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności Zarządu
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków
c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu
d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia
e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

17. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE


1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a) z dobrowolnych składek członkowskich
b) darowizn, spadków, zapisów
c) dotacji i ofiarności publicznej
d) z dochodów z własnej działalności statutowej

2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

5. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.


ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.